تبلیغات
زیست شناسی وحدتیه - کرم های ضد آفتاب و ...

جستجو

آمار بازدید

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
قالب وبلاگ

زیست شناسی وحدتیه
اکانت ما در شبکه های اجتماعی :

اکانت ما در فیسبوک  اکانت ما در اینستاگرام  اکانت ما در توییتر


دانلود آهنگ جدید

اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﺨﺼـﺼـﺎن در ﻣـﻮرد ﺑﻰ ﺧﻄـﺮ ﺑـﻮدنﻛﺮم ﻫﺎى ﺿﺪآﻓﺘﺎب ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ درﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺪار زﻳﺎدى از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺴﻨﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﻛـﺮم ﻫﺎﺑﺎ وﺟـﻮد ﻓﺮاواﻧﻰ اﻳﻦ ﻣﺤـﺼـﻮﻻت و اﺧﺒﺎر ﺿﺪ وﻧﻘﻴﺾ در اﻳﻦ ﻣـﻮرد دﺷﻮار اﺳﺖ.ﺑﻬﻨﮕـﺎم ﺳـﺎزىﺑﺮﭼﺴﺐ اﻳﻦ ﻣـﺤـﺼـﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻏﺬا ودارو، ﺗـﻐــﻴــﻴــﺮ روش ﻫـﺎى ﺗــﻮﻟـﻴــﺪ آن ﺗــﻮﺳــﻂﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ SPF ﺑﺎﻻى ٥٠ و ﻫﺸﺪاردرﻣﻮرد ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ، آﮔﺎﻫﻰ ﻣﺎ را در اﻳﻦ ﻣﻮردﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽـﻨـﻴـﻦ ادﻋـﺎى ﻣـﻘـﺎوﻣﺖ اﻳـﻦﻛﺮم ﻫﺎ در ﺑـﺮاﺑﺮ آب و ﻋـﺮق از ﺑﻴـﻦ رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.ازدﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻰ ﻣﺨﻔﻰ دراﻳﻦ ﻛـﺮم ﻫﺎﺳﺖ. ﻧﮕـﺮاﻧﻰ در ﻣـﻮرد وﻳﺘﺎﻣﻴـﻦ A وﭘﺎﻟﻤﻴﺘـﺎت رﺗﻴﻨﺘﻞ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻛـﺮم ﻫﺎى ﺿﺪآﻓﺘﺎباﻓﺰوده ﻣﻰ ﺷـﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮔﻔـﺘـﻪ ﻣـﻰ ﺷـﻮد ﻣﻮﺟـﺐاﻓـﺰاﻳﺶﺗـﻮﻣﻮرﻫﺎى ﭘـﻮﺳﺘـﻰ و زﺧﻢ در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﻧـﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮمﺿﺪ آﻓﺘﺎب، ﻛـﻤـﺒـﻮد وﻳﺘﺎﻣـﻴـﻦ D ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺪناﺳﺖ. ﻣﺎ روزاﻧﻪ ﻣﻰ ﺗـﻮاﻧﻴﻢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎزﺑـﺪن را از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺗﺎﻣﻴـﻦ ﻛـﻨـﻴـﻢ، در ﻏـﻴـﺮ اﻳـﻦﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎى آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ١٠ ﺗﺎ ١٥ دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎبﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﻧﮕﺮاﻧﻰاز ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﻠﺪى آن از ﻋـﻮارض دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. درﻛﺮم ﻫﺎى ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﺣﺎوى ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ از اﻛﺴﻴـﺪروى و ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﺑﺮاى ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘـﻮﺳﺖ درﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛـﻪ در ﺑـﺮﺧﻰ ﻛﺮم ﻫﺎ اﻳﻦﻣﻮاد ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛـﺮم ﻫﺎى ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﺳﻨﺘـﻰ اﻛـﺴـﻰﺑـﻨـﺰون و اوﺑـﻨـﺰون وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ اﻛـﺴـﻰ ﺑـﻨـﺰونﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻰ را در ﺑﺮ دارد و واﻛﻨﺶ ﻫﺎى آﻟﺮژﻳﻚاﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪدرون ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﺪوﻣﺘﺮﻳﻮزو اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮم ﻫﺎى ﺿﺪآﻓﺘـﺎب ﻣـﻮﺛـﺮﺗﺮﻳـﻦ روش در ﺣﻔـﺎﻇـﺖ از ﭘـﻮﺳـﺖاﺳﺖ
نوشته شده در دوشنبه 9 تیر 1393 ساعت 08:49 ق.ظ توسط : Davood khan | دسته : سلامت و پزشکی، 
  •    [ نظرات ]